Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Condicions Generals de Contractació

Comunicacions Comercials

Avís legal

El titular del lloc web allotjat al domini www.altamar.es (d’ara endavant, el Lloc Web) és Editorial Altamar S.L. (en endavant, Altamar), amb NIF B62938816 i domicili a Barcelona, Sant Feliu de Llobregat 08980, Laureà Miró 375, Nau 7, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 35253, Foli 38, full 261094 posa el Lloc Web a disposició de tots els usuaris d’Internet amb la finalitat d’oferir informació sobre la seva activitat editorial i comercialitzar els productes del seu catàleg, així com oferir informació d’interès als consumidors.

Altamar facilita l’adreça de correu electrònic editorial@altamar.es com a principal mitjà de contacte.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

1. Parts

Aquestes Condicions Generals d’Ús són subscrites, d’una banda, per Altamar, que posa el Lloc Web a disposició de qualsevol usuari d’Internet i, d’una altra, per l’usuari, entès com qualsevol persona física o jurídica que accedeixi al Lloc Web de manera lliure, voluntària i gratuïta, independentment que faci ús o no dels serveis que s’ofereixen a través del mateix. L’usuari, pel simple fet de visitar, navegar i utilitzar el Lloc Web en qualsevol forma, se sotmet a les presents Condicions Generals d’Ús.

2. Funcions i eines del Lloc Web

El simple accés al Lloc Web permet a l’usuari conèixer els serveis i productes que s’hi ofereixen, deixar opinions sobre els productes del catàleg, així com obtenir una sèrie de mitjans de contacte amb Altamar. El simple accés al Lloc Web és de caràcter gratuït.

No obstant, la principal finalitat del Lloc Web és la d’oferir als usuaris d’Internet la possibilitat d’adquirir productes d’Altamar per mitjans telemàtics, la qual cosa suposa l’acceptació de certes condicions específiques i el pagament d’un preu, circumstàncies que seran posades de manifest a l’usuari al llarg del procés de contractació.

3. Informació subministrada

Altamar intenta que la informació mostrada al Lloc Web sigui precisa, adequada i actualitzada en tot moment. No obstant això, poden donar-se situacions que escapin al seu control, respecte a aquest fet no n’assumeix cap responsabilitat.

4. Obligacions de l’usuari

L’usuari, pel sol fet d’accedir al Lloc Web, es compromet a:

 • Utilitzar, tant al Lloc Web com en qualsevol dels serveis o funcionalitats que s’hi ofereixen, respectant la legislació aplicable (especialment en matèria de propietat intel·lectual i industrial i protecció de dades), així com la moral i els bons costums generalment acceptats, l’ordre públic, aquestes Condicions Generals d’Ús i qualssevol altres que fossin aplicables.
 • Utilitzar el Lloc Web d’una forma diligent, correcta i lícita.
 • Revisar els canvis que puguin patir aquestes Condicions generals d’Ús o la Política de Privacitat o, quan resultin aplicables, qualssevol altres condicions.
 • Revisar qualsevol notificació enviada per Altamar, ja que pot contenir informació important.
 • No incomplir aquestes Condicions Generals d’Ús ni cap de les condicions i obligacions que s’hi assumeixen.
 • Respectar Altamar i el Lloc Web; no infringir cap dret o interès d’Altamar o de tercers com poden ser, a tall d’exemple, drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, marques, secrets comercials, drets de copyright...).
 • No utilitzar el Lloc Web amb finalitats comercials; per exemple, no utilitzar el Lloc Web per obtenir informació i continguts per prestar serveis que, segons Altamar, li corresponguin o competeixin.
 • No introduir de cap forma virus informàtics, cucs, troians o qualsevol altre classe de codi maliciós destinat a interrompre, destruir o limitar les funcionalitats del Lloc Web.
 • No emprar tècniques d’enginyeria inversa i/o descompilar, desxifrar o utilitzar qualsevol altre sistema destinat a conèixer el codi font del Lloc Web o de qualsevol element subjecte a copyright o propietat intel·lectual subjacent.
 • No modificar o intentar modificar el Lloc Web de cap manera.
 • No malmetre, desactivar, sobrecarregar o dificultar el servei (o la xarxa o xarxes connectades al servei), o interferir en l’ús i gaudi del servei.
 • No realitzar accions o utilitzar mitjans orientats a simular l’aparença o les funcions de Lloc Web o d’Altamar.

L’usuari que hagi de deixar una opinió sobre un producte es compromet a:

 • Respectar la legislació aplicable, la moral i els bons costums generalment acceptats, l’ordre públic i les presents Condicions Generals d’Ús.
 • Emetre únicament opinions i comentaris lícits i verídics, ajustats al producte del qual se’n deixarà una opinió i d’acord amb la temàtica i el contingut del Lloc Web.
 • Abstenir-se de publicar continguts o enllaços difamatoris, injuriosos, ofensius, insultants, racistes, obscens, amenaçadors, discriminatoris o publicitaris o que infringeixin alguna llei, especialment les de propietat intel·lectual i industrial.
 • Conferir a Altamar una llicència tan àmplia com en dret es requereixi per a la publicació dels textos a Internet.
 • Abstenir-se d’introduir links o enllaços a pàgines de tercers que no compleixin les condicions anteriors o que continguin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, virus, troians o qualsevol altre material o programari que pugui danyar o alterar el funcionament d’equips o sistemes informàtics.
 • De la mateixa manera, l’usuari reconeix que Altamar no respondrà pels comentaris i opinions abocades a través d’aquesta funcionalitat, i que no garanteix la publicació dels mateixos, reservant-se el dret a retirar o bloquejar aquells que no compleixin amb aquestes disposicions.

5. Condicions Particulars de Registre en el Lloc Web

5.1. Parts

Les presents Condicions Particulars de Registre són subscrites, d’una banda, per Altamar i, de l’altra, per l’usuari que hagi completat tots els passos que conformen el procés de registre, inclosa l’acceptació de les presents Condicions Particulars de Registre (d’ara endavant, “Usuari Registrat”).

5.2. Serveis i gratuïtat del registre

La finalitat de registrar-se al Lloc Web és la d’adquirir productes del catàleg i, si escau i segons disponibilitat, emmagatzemar productes favorits. Si bé el registre és gratuït, l’adquisició de productes suposa uns costos així com l’acceptació d’unes Condicions Generals de Contractació.

5.3. Requisits i procés de registre

Per poder registrar-se al Lloc Web cal ser major d’edat, de conformitat amb el que estableix la legislació espanyola, motiu pel qual se sol·licita la data de naixement en el formulari corresponent.

Caldrà triar un nom d’usuari i contrasenya, que hauran de ser degudament emmagatzemats, de manera confidencial. En cas de pèrdua o robatori dels mateixos, o de tenir sospites d’accessos indeguts per part de tercers, s’haurà de comunicar immediatament a la següent adreça de correu electrònic: editorial@altamar.es

Reunits els anteriors requisits, per registrar-se n’hi haurà prou amb omplir el formulari de registre, enviar-lo i seguir els passos que es mostrin en pantalla, inclosa l’acceptació de la Política de Privacitat del Lloc Web i de les presents Condicions Particulars de Registre. Fet això, l’usuari passarà a ser considerat Usuari Registrat, als efectes del que estableixen les Presents Condicions Particulars de Registre i en qualssevol altres que resultessin aplicables.

5.4. Obligacions de l’Usuari Registrat

L’Usuari Registrat es compromet a:

 • No registrar-se amb diversos comptes o fer-ho aportant dades falses o inexactes o suplantant la personalitat de tercers.
 • No utilitzar o intentar utilitzar comptes de tercers.
 • Ser l’únic responsable de qualsevol activitat que es realitzi des del seu compte.
 • Vetllar perquè les dades i claus d’accés siguin estrictament confidencials. L’Usuari Registrat assumirà els danys i perjudicis derivats de la violació d’aquesta confidencialitat.
 • Ser responsable dels danys que pateixi o que pateixin tercers com a conseqüència de l'incompliment de les presents Condicions Particulars de Registre o de qualssevol altres que resultin aplicables, com ara les Condicions Generals d’Ús. En especial, ha de:
  • Mantenir actualitzat el seu compte.
  • Ser l’únic que utilitzi el seu compte.
  • No vendre, comercialitzar o transferir el compte a tercers.
  • No utilitzar comptes de tercers sense el seu consentiment previ i exprés.
 • Complir i atendre qualssevol altres condicions que siguin aplicables.

5.5. Modificació i cancel·lació del compte al Lloc Web

És possible modificar les dades del compte a través de la secció “El meu compte” al Lloc Web.

Per cancel·lar el compte, dirigiu-vos aeditorial@altamar.es&n

6. Disponibilitat del Lloc Web

Altamar no tiene más obligación que lo establecido en las presentes Condiciones Generales de Uso.

En la mesura del possible, Altamar intenta expandir i millorar el Lloc Web. No obstant això, serà mostrat a l’usuari tal com es trobi en cada moment, depenent de la disponibilitat del servei i d’altres limitacions concurrents. És possible que en algun cas l’accés al Lloc Web es trobi restringit.

Altamar es reserva el dret a modificar, eliminar o alterar en qualsevol moment el Lloc Web i/o els continguts presents en el mateix, incloses les presents Condicions Generals d’Ús.

7. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual sobre qualsevol contingut present en el Lloc Web, inclòs el disseny, els gràfics i codis allí presents, són de la titularitat d’Altamar en exclusiva o bé compta amb drets i/o autoritzacions per a la seva utilització i publicació a Internet. En conseqüència, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública (inclosa la posada a disposició), transformació o qualsevol altra forma d’explotació, coneguda o per conèixer, ni tan sols citant les fonts, llevat que es compti amb el previ consentiment per escrit d’Altamar o del titular en exclusiva del/dels dret/s afectat/s.

El mateix passa respecte de les marques, noms comercials i, en general, signes distintius existents en el Lloc Web que són titularitat d’Altamar o que compta amb les llicències oportunes per utilitzar-los. En conseqüència, queda prohibit el seu ús en qualsevol forma excepte prèvia llicència per part del seu titular.

Siusplau, escriviu-nos a editorial@altamar.essi detecteu en el Lloc Web alguna infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

8. Garanties i responsabilitats

Altamar no ofereix garanties en relació amb els serveis de caràcter gratuït oferts en el Lloc Web. Aquest és posat a disposició dels usuaris per a la consulta, ús i gaudi. Totes les funcionalitats es mostren “tal qual” i “segons disponibilitat” en cada moment.

Tot i l’esmentat anteriorment, Altamar treballa per protegir els sistemes i els continguts inclosos en el Lloc Web d’intrusions o pèrdues d’informació, emprant per a això els estàndards de seguretat habituals a Internet. Això no implica que controli o pugui garantir l’absència de virus o d’altres elements nocius en el Lloc Web o en llocs web de tercers, que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, tant software com hardware, de l’usuari. L’usuari entén i accepta que poden donar-se situacions que escapin al control d’Altamar.

Altamar declina tota responsabilitat pel mal ús que l’usuari doni al Lloc Web, igual que per l’incompliment de les obligacions o compromisos assumits en les presents Condicions Generals d’Ús o en qualssevol altres que resultessin aplicables.

És possible trobar en el Lloc Web links o enllaços a pàgines o llocs web de tercers. Altamar no assumeix cap responsabilitat sobre els mateixos o sobre el seu contingut o correcte funcionament, ni sobre les conseqüències que se’n derivin del seu accés.

L’usuari reconeix i accepta que aquests enllaços dirigeixen a llocs externs i aliens, tant al Lloc Web com a Altamar; per això, aquesta no pot garantir que en els mateixos no hi hagi amenaces informàtiques, virus o malware o que alberguin contingut il·lícit o inadequat o altres enllaços que, al seu torn, porten a llocs amb alguna o diverses de les característiques anteriors.

Altamar no aprova ni revisa les funcions, publicitat o, en general, contingut inclòs en pàgines de tercers, tot i que siguin enllaçats des del Lloc Web.

Amb caràcter general, ni Altamar ni els seus col·laboradors seran responsables en cas de lucre cessant o dany emergent per qualsevol qüestió.

Si, com a conseqüència d’incompliments de l’usuari, Altamar patís qualsevol tipus de dany, perjudici, pèrdua o cost (inclosos honoraris d’advocats i procuradors), aquell estarà obligat a rescabalar-lo.

El mateix pel que fa a reclamacions o procediments iniciats per tercers contra Altamar com a conseqüència d’incompliments de l’usuari.

9. Privacitat i protecció de dades

La recollida i el tractament de les dades personals obtingudes a través del Lloc Web es regeix per una Política de Privacitat específica. .

10. Miscelània

10.1. Salvaguarda i interpretació

Les presents Condicions Generals d’Ús constitueixen un acord únic entre l’usuari i Altamar.

La declaració d’alguna disposició com a il·legal, invàlida o no executable per part d’Autoritat competent, suposarà que la mateixa hagi de ser interpretada de la manera més propera a la intenció original de tal disposició. Tal declaració respecte d’alguna o algunes clàusules no perjudicarà la validesa de les restants.

La no exigència per part d’Altamar del compliment estricte d’algun dels termes d’aquestes Condicions, no constitueix ni pot interpretar-se en cap cas com una renúncia per la seva part a exigir-lo en un futur.

10.2. Idioma

L’idioma aplicable a aquestes Condicions Generals d’Ús és l’espanyol. Si s’han ofert versions d’aquestes Condicions en altres idiomes ha estat per mera cortesia, per a la comoditat de l’usuari, i aquest accepta expressament que les mateixes es regeixen per la seva versió en espanyol.

Si hi ha alguna contradicció entre el que diu la versió en espanyol d’aquestes Condicions i el que diu la seva traducció, en tot cas prevaldrà la versió en espanyol.

10.3. Legislació i fur

Les relacions entre els usuaris i Altamar es regiran per la legislació espanyola i, en cas de conflicte, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, llevat que per Llei es determini de forma imperativa un altre fur diferent.

Inici

Imprimir Document

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que es disposa en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter General (LOPD), Editorial ALTAMAR, S.L., amb domicili a Sant Feliu de Llobregat 08980, Laureà Miró 375, Nau 7, l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni emplenant el formulari de registre electrònic que apareix en aquesta pàgina es recolliran en fitxers el responsable dels quals és Editorial ALTAMAR, S.L. Aquest fitxer té com a finalitat la realització d'enquestes d'opinió dirigides a professors i alumnes majors de 14 anys, de primària, secundària, cicles formatius o universitaris per informar-los dels serveis i oferir-los els productes distribuïts, comercialitzats i lliurats per Editorial ALTAMAR, S.L. fonamentalment en els àmbits de l'editorial, tant de formació, educació, oci i mitjans de comunicació que poguessin ser del seu interès.

Menors d'edat: Si Vostè és menor de 14 anys necessita el consentiment de la seva mare, pare o tutors legals perquè pugui registrar-se i/o les dades siguin objecte de tractament.

Si Vostè és major de 14 anys podrà consentir per si mateix/a però l’advertim que no ha de publicar o comunicar-nos dades, informació o fotos dels seus amics i/o entorn.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades personals és l'Editorial ALTAMAR, S.L., Sant Feliu de Llobregat 08980, Laureà Miró 375, Nau 7, correu electrònic dirigit Departament de Promoció, editorial@altamar.es.

Quines dades personals tractem?

Les categories de dades que disposem són, DNI, nom i cognoms, telèfon, correu electrònic, adreça, opinió sobre les enquestes, lloc de treball o centre d'estudi.

Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?

Les dades recaptades o rebudes dels nostres clients es tracten per als següents propòsits:

La realització d'enquestes d'opinió dirigides a professors i alumnes majors de 14 anys, de primària, secundària, cicles formatius o universitaris per informar-los dels serveis i oferir-los els productes distribuïts, comercialitzats i lliurats per Editorial ALTAMAR, S.L. fonamentalment en els àmbits de l'editorial, tant de formació, educació, oci i mitjans de comunicació que poguessin ser del seu interès.

Compliment d'obligacions legals i normatives internes: pot existir normativa que obligui a la retenció de dades personals per al compliment de determinades obligacions legals o per a l'atenció de responsabilitats. Així, per exemple, el Reglament General de Protecció de Dades habilita poder mantenir bloquejades les dades personals d'aquelles persones que hagin exercitat el seu dret de supressió durant el període en què puguin derivar-se responsabilitats i això amb la finalitat de poder formular, exercir o defensar-se de reclamacions. Així mateix, es podran mantenir les seves dades amb la finalitat d'evitar que li enviem comunicacions comercials si ha sol·licitat no seguir rebent-les. També es tractaran amb la finalitat de controlar el compliment de les nostres polítiques i normatives internes i gestionar qualsevol incidència o reclamació sobre el compliment de la normativa que li sigui aplicable.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base jurídica que empara el tractament, està basada en el lliure consentiment de la persona, que pot ser revocada en tot moment, sense que això afecti a la licitud del tractament prestat basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per quant temps conservem les seves dades?

Les dades seran conservades tot el temps que duri aquest consentiment.

Com tractarem les seves dades?

Les dades solament seran accessibles i destinades a les persones o al departament de la mercantil que es requereixi per portar a terme les funcions pròpies del lloc de treball, i seran tractats de forma confidencial i amb les garanties de seguretat legalment exigibles.

El responsable del tractament no té previst el tractament de dades per a decisions automatitzades ni l'elaboració de perfils, ni la transferència de dades a tercers països.

El responsable del fitxer ha adoptat les mesures legalment exigides de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers exigides pel reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, així com la nova normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD). Així mateix, el responsable del fitxer garanteix la confidencialitat de les dades personals, encara que revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en la seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

Quins són els seus drets respecte al tractament de les seves dades?

La normativa sobre protecció de dades li reconeix uns drets amb la finalitat de que tingui el control sobre les seves dades, i que pot exercir en qualsevol moment dirigint-se per escrit a Editorial ALTAMAR, S.L., C/ 8 de Marzo, 8 bajo izquierda 46970 Alaquàs, València, correu electrònic dirigit a Departament de Promoció, editorial@altamar.es. Per tramitar la seva sol·licitud, podem demanar-li que acrediti la seva identitat.

Li corresponen els següents drets:

 

Els seus drets

 

Què significa?

 

Dret d'Informació

 

Té dret a obtenir informació clara, transparent i fàcil d'entendre sobre la forma en què usem les seves dades personals i sobre els seus drets. Li facilitem aquesta informació en aquesta Política.

 

Dret d'accés

Té dret a conèixer si s'estan tractant o no dades personals seves i en tal cas, conèixer les finalitats perquè es tracten, categoria de dades, destinataris, termini de conservació, i els drets que li concerneixen, entre altres. Es podrà cobrar un cànon per costos administratius.

 

Dret de rectificació

Té dret a fer que es rectifiquin les seves dades personals quan siguin inexactes o hagin deixat de ser vàlides o a fer que es completin quan siguin incompletes.

 

Dret de supressió (dret a l'oblit)

En determinats casos, li correspon el dret a fer que les seves dades personals siguin esborrades o eliminades. Cal assenyalar que no es tracta d'un dret absolut, ja que podrem tenir motius legals o legítims per conservar-les.

 

Dret a la limitació del tractament

Té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades (podrem emmagatzemar-les, però no podrem seguir usant-les ni tractant-les) en determinades circumstàncies previstes pel Reglament General de Protecció de Dades:

• que l'interessat impugni l'exactitud de les dades personals, durant el termini que permeti al responsable verificar la seva exactitud;

• que el tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;

• que el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions;

• que l'interessat s'hagi oposat al tractament en virtut de l'article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.

 

Dret a la portabilitat de les dades

Té dret a traslladar, copiar o transferir dades des de la nostra base de dades a una altra diferent. Solament és possible exercir aquest dret pel que fa a dades que hagi facilitat, quan el tractament estigui basat en l'execució d'un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.

 

Dret a oposició al tractament

Té dret a oposar-se al fet que tractem les seves dades quan aquest es base en la satisfacció d'interessos legítims, inclosa l'elaboració de perfils i el màrqueting directe.

 

Dret a retirar el consentiment

Té dret a revocar el consentiment que hagués donat anteriorment per al tractament basat en aquest consentiment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

Té dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s'han vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de dades personals (www.agpd.es).

 

Tractament de dades de menors d'edat

Menors d'edat: Si Vostè és menor de 14 anys necessita el consentiment de la seva mare, pare o tutors legals perquè pugui registrar-se i/o les dades siguin objecte de tractament. Si Vostè és major de 14 anys podrà consentir per si mateix/a però l’advertim que no ha de publicar o comunicar-nos dades, informació o fotos dels seus amics i/o entorn.

Especificacions que li interessen:

El titular de les dades respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat i pertinència de les dades personals proporcionades.

El fet que no introdueixi les dades de caràcter personal que apareixen en el formulari d'inscripció com a obligatoris podrà tenir com a conseqüència que ALTAMAR, S.L. no pugui atendre la seva sol·licitud.

Li preguem que comuniqui immediatament a Editorial ALTAMAR, S.L. qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

Actualitzacions de la present política

És possible que modifiquem la present política de privadesa. La llegenda “Data d'entrada en vigor” en la part inferior d'aquesta política indica quan va ser revisada per última vegada. Els canvis entraran en vigor una vegada es publiqui la Política de Privadesa.

Data d'entrada en vigor: 25 de maig de 2018

Inici

Imprimir Document

POLÍTICA DE COOKIES

El lloc web www.altamar.es (en endavant, el Lloc Web), del qual n’és titular Editorial Altamar S.L. (en endavant, Altamar), amb NIF B62938816 i domicili a Barcelona, Sant Feliu de Llobregat 08980, Laureà Miró 375, Nau 7, utilitza galetes per permetre i optimitzar la navegació per ell, així com analitzar determinats comportaments durant la navegació i, en ocasions, oferir-li publicitat adaptada als seus hàbits, preferències i necessitats. El simple accés al Lloc Web suposa l’ubicació de galetes a l’equip terminal des del qual accedeixi (ordinador, tablet, smartphone, etc.).

Recomanem la lectura del present document a fi d’obtenir més informació sobre l’ús d’aquesta tecnologia, en particular sobre el seu ús a través del Lloc Web.

1. Què és una galeta?

Una galeta és un petit fitxer de text que es descarrega a l’equip terminal amb què es navegui per Internet en entrar a certes pàgines i/o fer ús de determinats serveis que s’hi ofereixen, i que permet emmagatzemar informació que pot ser recuperada posteriorment per a diverses finalitats.

2. Consentiment

En accedir al Lloc Web li oferirem certa informació referent a aquesta tecnologia a través del seu equip terminal i li demanarem que ens atorgui el seu consentiment per a això. Tingueu en compte que algunes galetes poden ser necessàries per al funcionament del Lloc Web i, si denega aquest consentiment, el seu accés podria quedar impedit.

En qualsevol moment podrà retirar aquest consentiment mitjançant les funcions del seu navegador, desactivant les galetes o bloquejant la possibilitat que es descarreguin al seu equip. Consulteu l’apartat 5 d’aquest document, sobre gestió i desactivació de galetes, per obtenir-ne més informació.

3. Tipus de galetes

Existeixen, fonamentalment, tres criteris en funció dels quals són classificades les galetes:

Per la seva finalitat

 • De personalització
  Permeten adaptar la web a algunes característiques generals preestablertes com pot ser l’idioma, el navegador utilitzat o la regió des d’on s’accedeix.
 • Tècniques
  Serveixen a la tasca de proporcionar fluïdesa i comoditat durant la navegació per la pàgina, així com dotar-la de seguretat. Per exemple, permeten recordar quins productes han estat afegits a la cistella de la compra.
 • D’anàlisi
  Permeten obtenir informació orientada a l’anàlisi estadística de l’ús que els usuaris d’Internet fan de la pàgina. Així, permeten conèixer quins termes de cerca van emprar els usuaris per arribar a la pàgina.
 • De publicitat
  Serveixen per gestionar els espais publicitaris existents a la pàgina de manera que a cada usuari se li ofereixi contingut publicitari de conformitat amb el contingut de la pàgina i la freqüència dels anuncis-
  De publicitat comportamental permeten la gestió dels espais publicitaris existents a la pàgina de manera que a cada usuari se li ofereixi contingut publicitari d’acord amb els seus hàbits de navegació i les seves preferències.

Pel seu origen

 • Pròpies
  Són aquelles que se situen des d’un equip o domini gestionat pel titular del Lloc Web
 • De tercers
  Són aquelles que se situen des d’un equip o domini diferent

En funció del temps que estiguin a l’equip terminal de l’usuari

 • De sessió
  Son aquelles que s’eliminen en tancar l’usuari el navegador.
 • Galetes persistents
  Són galetes que permeten a la pàgina web recordar la informació i els ajustos que l’usuari hagi facilitat o realitzat en sessions anteriors. Aquesta galeta s’emmagatzema al terminal i pot ser objecte d’accés i tractament durant el període definit pel responsable de la galeta, que pot comprendre des d'uns minuts a diversos anys.

4. Galetes empleades en el Lloc Web

A continuació mostrem, per finalitats, quines galetes s'instal·laran en el seu terminal com

Galetes pròpies

 • Finalitat: De personalització
 • Origen: Pròpies
 • Persistència: De sessió
 • Finalitat: Tècniques
 • Origen: Pròpies
 • Persistència: De sessió

Cookies de terceros

 • Finalitat: D’anàlisi
 • Origen: De tercer (Google Analytics)
 • Persistència: Persistent

5. Gestió i desactivació de galetes

Tal com ja ha quedat dit, si continua navegant pel Lloc Web o fent ús dels serveis que s’hi ofereixen sense desactivar les galetes, s’entendrà que ens atorga el seu consentiment per ubicar i fer ús d’aquesta tecnologia en el seu equip terminal.

Pot gestionar i desactivar les galetes que són instal·lades a l’equip terminal a través del qual accedeix a Internet mitjançant certes funcions del seu navegador.

A més, d’oposar-se al moment en què el Lloc Web l’informa de l’existència de l’ús d’aquesta tecnologia, pot configurar el seu navegador per a què no instal·li aquestes galetes, eliminar-les i, en general, gestionar-les en qualsevol moment a través de les funcions del seu navegador destinades a això.

A continuació us oferim un llistat d’enllaços sobre els passos a seguir per a l’activació, desactivació, esborrat i gestió de galetes en funció de cada navegador:

Si el vostre navegador no es troba en aquesta llista o no troba la manera de gestionar les galetes, consulteu amb el corresponent lloc web oficial o poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic editorial@altamar.es, a través del qual intentarem ajudar-vos.

Els passos per a la gestió o desactivació de galetes a través de qualsevol altre dispositiu (tablet, smartphone...) són similars als del seu equivalent en versió per a ordinador. En qualsevol cas, escriviu-nos a l'adreça anteriorment indicada perquè puguem ajudar-vos.
No obstant això, com a norma general serà necessari:

 1. Obrir el navegador.
 2. Fer clic al botó “Configuració”, “Eines”, “Preferències” o similar, normalment situat a la part superior de la finestra.
 3. Probablement se li obrirà una nova finestra, dins de la qual existirà una opció sobre galetes. Faci clic.
 4. Triï l’opció, d’entre les ofertes, que més s’adapti a les seves preferències sobre galetes.

Si us plau, per a qualsevol dubte, consulta o suggeriment en relació amb les galetes, dirigiu-vos a nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic editorial@altamar.es.

Inici

Imprimir Document

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. Parts

Les presents Condicions Generals de Contractació són subscrites, d'una banda, per Editorial Altamar S.L. (en endavant, Altamar), amb NIF B62938816 i domicili a Barcelona, ​​Sant Feliu de Llobregat 08980, Laureà Miró 375, Nau 7, que permet a qualsevol usuari d’Internet realitzar comandes dels productes disponibles al Lloc Web o accedir als continguts digitals disponibles en el mateix i, d’una altra, pel Contractant, entès com tota persona física, major d’edat d’acord amb la legislació espanyola, o jurídica, que accedeixi al Lloc Web i, estant-hi registrat o no, completi tots els passos que s'hi estableixen, de manera lliure, voluntària i gratuïta, per realitzar una comanda o contractar l’accés a contingut digital, inclosa l’acceptació d’aquestes Condicions Generals de Contractació.

El Contractant, per haver marcat la casella de verificació del consentiment corresponent a l'efecte i haver fet clic, després d'haver emplenat i contestat tots els formularis i qüestions relatives a la comanda, se sotmet a les presents Condicions Generals de Contractació, sense perjudici de la submissió a qualssevol altres condicions que li fossin aplicables.

Altamar posa a disposició l’adreça de correu electrònic editorial@altamar.es amb la finalitat d’atendre dubtes i reclamacions.

2. Productes i serveis al Lloc d’Altamar

El Lloc Web d’Altamar permet:

 1. La compra de qualsevol producte ofert en el seu catàleg, ja sigui en suport físic o digital.
 2. El lloguer de llibres en qualsevol tipus de format digital com, per exemple, eBooks, Flippong, llibres multimèdia, digitalitzats, o qualsevol altre tipus de format digital (en endavant, “Llibres Digitals”) o altres continguts digitals per al seu accés durant un temps determinat.

3. Informació subministrada

Altamar intenta que la informació sobre la contractació es trobi el més actualitzada i completa possible, però no es fa en cap cas responsable dels errors o faltes en la informació, ni de les interrupcions que puguin sorgir en el desenvolupament de la contractació dels serveis com poden ser interrupcions en els servidors de recerca o comanda, l'accés al Lloc Web a causa de reparacions, actualitzacions i manteniment.

4. Política de Preus

Els preus informats en el Lloc Web són fixats per Altamar i es mostren en EUROS i inclouen l'IVA i/o qualssevol altres impostos aplicables. No obstant això, la informació relativa a impostos pot variar per canvis en els mateixos. Els preus mostrats en el catàleg no inclouen les despeses de transport, que seran mostrades durant el procés de compra, abans del pagament.

5. Acceptació de les Condicions Generals de Contractació

Es requereix que l’usuari llegeixi les presents Condicions Generals de Contractació, que regulen la contractació a través del Lloc Web, i les accepti, expressament, mitjançant un clic a la casella de verificació oportuna, després d'haver escollit, si escau, la forma d’enviament, i abans de procedir al pagament.

Si existissin normes o restriccions especials que afectessin a tarifes, productes o serveis d'entre els seleccionats pel contractant, això serà posat de manifest en pantalla, abans de poder prosseguir amb la contractació.

L’acceptació de les presents Condicions també suposa el consentiment del Contractant per a què Altamar pugui remetre la factura electrònica. En qualsevol moment el Contractant pot retirar el seu consentiment escrivint un correu electrònic indicant-ho a: editorial@altamar.es

6. Tràmits per a la Contractació

Per comprar productes del catàleg o per llogar eBooks o continguts digitals a través del Lloc Web, el potencial Contractant ha de:

 1. Accedir al Lloc Web.
 2. Afegir a la cistella de la compra aquells productes que el Contractant vulgui adquirir, d'entre tots els mostrats al llarg del catàleg del Lloc Web.
 3. Accedir a la cistella de la compra i, després de revisar que el contingut és correcte i, si escau, completar el procés per calcular les despeses de transport, fer clic a “Acceptar” o “Següent” o similar.
 4. En aquest moment es demanarà a l'usuari que tingui compte d'Usuari Registrat en el Lloc Web o que s'identifiqui. En cas contrari, haurà de fer clic a l'opció que permet registrar-se al Lloc Web.
 5. A continuació, el contractant haurà d'afegir la informació i les dades que li siguin demanats, confirmar les dades de la comanda, seleccionar el mètode de pagament i acceptar les Condicions Generals de Contractació així com, si és el cas, la Política de Privacitat.

7. Condicions Particulars de Compra / Lloguer de llicències de Llibres Digitals

7.1. Compra i Lloguer de llicències

Altamar ofereix en el Lloc Web Llibres Digitals o continguts digitals, que podran ser adquirits o llogats, segons s'especifiqui en el Lloc Web, conforme al que s’estableix a continuació:

 1. Compra de Llibres Digitals: determinats continguts digitals són posats a disposició del Contractant dels mateixos en l'equip terminal d'aquest a canvi del preu mostrat en el Lloc Web i d'acord amb la llicència d'ús que els acompanya.
 2. Lloguer de Llibres Digitals: els continguts digitals poden ser posats a disposició del Contractant per al seu accés a través del Lloc Web pel temps allà especificat, també a canvi d'un preu mostrat en el Lloc Web i d'acord amb la llicència d'ús acceptada pel Contractant.

7.2. Aplicabilitat de les presents Condicions Particulars

Les presents condicions particulars de Compra / Lloguer de Llicències de Llibres Digitals formen part de les Condicions Generals de Contractació i resulten aplicables a aquells Contractants que hagin comprat qualsevol Llibre Digital d'entre els oferts en el catàleg d’Altamar, d'acord amb el que estableix l'apartat anterior, i que haguessin acceptat les Condicions Generals de Contractació.

En aquest sentit, en tot el no disposat en les presents Condicions Particulars de Compra / Lloguer de llicències de Llibres Digitals s'haurà d'estar a allò que disposen les Condicions Generals de Contractació.

7.3. Procés per a la Compra / Lloguer llicències de Llibres Digitals

La forma per comprar o llogar llicències de Llibres Digitals serà la mateixa que la definida a les Condicions Generals de Contractació per a la compra de productes, i es realitzarà per alguna de les formes de pagament exposades en el Lloc Web.

Per a la lectura de Llibres Digitals el Client tindrà les modalitats per accedir-hi que es descriguin en el Lloc Web i segons les compatibilitats de sistemes i equips que s'indiquin.

7.4. Llicència d’Ús de Llibres Digitals

La compra d'un Llibre Digital a través del Lloc Web d’Altamar suposa l'acceptació d'una Llicència d'Ús en virtut de la qual Altamar posa a la seva disposició el contingut adquirit, per a la consulta a través del Lloc Web, en un equip terminal amb què hagués realitzat la contractació, per a la seva utilització, en tot el món i per temps determinat de QUINZE mesos.

Aquesta Llicència d'Ús no suposa la cessió o transmissió de cap dret d'explotació sobre el Llibre Digital, a part de la referida reproducció autoritzada. En particular, queda expressament prohibit:

 1. Reproduir (llevat l’establert anteriorment), distribuir, comunicar públicament, posar a disposició o transformar en qualsevol forma dels eBooks o Llibres Digitals adquirits, en tot o en part.
 2. Eliminar, suprimir, modificar o realitzar qualsevol altra acció similar per tal d'impedir l'efectiu funcionament de qualsevol mesura adoptada per evitar la còpia, distribució, comunicació pública, posada a disposició, transformació o qualsevol altre tipus d'accés o explotació no autoritzada.
 3. Establir qualsevol mitjà o realitzar qualsevol acció per burlar qualsevol tecnologia utilitzada per protegir els continguts digitals, així com suprimir-ne o eliminar-ne qualsevol menció o referència a l'avís de reserva de drets sobre els mateixos i el seu contingut.

No està permès l'ús dels Llibres Digitals per a fins diferents d'aquells estrictament personals i privats, quedant restringit el seu ús amb finalitats comercials o promocionals.

Aquesta llicència d'ús és atorgada a títol personal al Contractant, de manera que ningú més pot tenir-hi accés i utilitzar els continguts digitals adquirits.

 1. El Contractant es compromet a adoptar les mesures raonables per a impedir qualsevol ús no autoritzat.

8. Dret de desistiment

El Contractant disposa de 14 dies naturals des que rep l'últim dels productes que conformen la seva comanda per desistir-ne i tornar-lo, sense necessitat d'especificar-ne cap motiu.

Per a això, abans que venci el termini esmentat, haurà de posar-lo en coneixement d’Altamar enviant, per qualsevol mitjà, el formulari contingut en l'Annex a aquestes Condicions completat amb les seves dades o qualsevol altra comunicació en què consti inequívocament que exerceix el seu dret a desistir del contracte, així com sobre quins productes l'exerceix.

L'exercici del dret a desistir de la seva banda suposa que Altamar, dins dels 14 dies naturals següents a aquell en què Altamar sigui informada que exerceix el seu dret a desistir i a través del mateix mitjà emprat per al pagament (tret que ens indiqui el contrari ), procedirà a tornar-li, sense cap cost (llevat de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que Altamar li ofereixi) les quantitats que vostè hagi abonat a Altamar en virtut de les presents Condicions.

Exercit el seu dret de desistiment, haurà de tornar a Altamar els productes dels quals desisteix, com a molt tard, en el termini de 14 dies naturals des que va comunicar la seva decisió de desistir. Serà vostè qui hagi d'assumir els costos directes de la devolució dels béns. Els productes hauran de trobar-se en el mateix estat en què van ser lliurats.

Desistiment en cas de continguts digitals:

Tot i l'esmentat anteriorment, d'acord amb l'article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, no hi haurà dret de desistiment respecte dels continguts digitals que no es presenten en un suport material, quan l'execució hagués començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuaris amb el coneixement per part seva de què, en conseqüència, perd el seu dret de desistiment. En aquest sentit, el Contractant reconeix i accepta que, respecte de la compra o lloguer de llicències de Llibres Digitals, no gaudeix de dret a desistir.

Per a qualsevol reclamació, si us plau poseu-vos en contacte amb l'editorial.

9. Obligacions del Contractant

És requisit imprescindible per poder contractar en el Lloc Web ser major d'edat, d'acord amb la legislació espanyola. El Contractant, en subscriure les presents Condicions declara que és major de 18 anys i que té suficient capacitat d'obrar per contractar.

El contractant s'obliga a:

 1. Pagar les quantitats degudes, incloent-hi taxes, impostos i costos de transport, que s'especifiquin al llarg del procés de contractació.
 2. Respondre personalment de l'autenticitat de les dades proporcionades, així com de la correspondència dels mateixos amb la seva identitat quan manifesta el seu consentiment i realitza el pagament.
 3. Assumir qualsevol responsabilitat derivada de la no possessió de la documentació requerida per a la realització de la comanda, entre d’altres, els poders suficients per contractar en nom d'una empresa, la titularitat de la targeta amb la qual realitzi pagaments, etc.
 4. Assumir qualsevol responsabilitat derivada de la no possessió de la documentació requerida per a la recepció de la comanda, havent d’informar-se dels requisits exigits en tal sentit, i incloent expressament, si escau, aquells referits a l'accés fronterer a tercers països.
 5. Complir amb les altres obligacions previstes en les presents Condicions Generals de Contractació.

10. Garanties i responsabilitats

Altamar únicament serà responsable dels danys i perjudicis causats al Contractant com a conseqüència de les contractacions realitzades a través del Lloc Web quan aquests siguin derivats d'una actuació dolosa d’Altamar. En particular, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, Altamar no es fa responsable de:

 1. Els errors del Contractant a l’hora de realitzar la comanda.
 2. Els danys personals o materials derivats de la utilització dels productes adquirits mitjançant el Lloc Web d’Altamar.
 3. La utilitat que l’usuari pugui trobar en els productes adquirits a través del Lloc Web.
 4. L'incompliment d'aquestes Condicions com a conseqüència de les actuacions de la/les empresa/es encarregada/es del transport i/o lliurament de la comanda.
 5. Els danys personals o materials causats com a conseqüència de la consumició dels productes adquirits a través del Lloc Web.
 6. L'incompliment dels terminis estimats de lliurament mostrats en pantalla, quan fos inevitable per causes de força major o quan no responguin a una falta de diligència d’Altamar.

La responsabilitat que assumeix Altamar davant del Contractant en cap cas inclou el lucre cessant i es limitarà, en tot cas, com a màxim i per qualsevol concepte, a l'import total percebut per Altamar del Contractant en concepte de contraprestació pel lliurament dels productes objecte de comanda.

El Contractant reconeix i accepta que la realització de comandes i adquisició de productes mitjançant el Lloc Web d’Altamar es realitza sota el seu propi risc, ventura i responsabilitat.

El Contractant reconeix i accepta que qualssevol fotografies mostrades en el Lloc Web constitueixen un simple exemple i que el producte mostrat no té per què correspondre’s exactament amb el que efectivament s’hagi de rebre, el qual serà de característiques molt similars.

Qualsevol incompliment d'aquestes Condicions Generals de Contractació per part del Contractant pot suposar per a Altamar danys i perjudicis. Si així passés, qualsevol tipus de pèrdues i costos (com poden ser els honoraris d'advocats i procuradors), el Contractant està obligat a rescabalar Altamar.

Tanmateix, si pels incompliments del Contractant es generessin qualsevol tipus de reclamacions o procediments contra Altamar, aquell el deixarà indemne, podent-li reclamar qualsevol despesa, cost, dany o perjudici derivat de les seves accions.

11. Protecció de dades

El Lloc Web compta amb una Política de Privacitat que es pot conèixer clicant aquí.

12. Salvaguarda i interpretació de les Condicions Generals de Contractació

Aquestes Condicions Generals de Contractació, així com totes les possibles condicions particulars existents, constitueixen un acord únic entre el Contractant i Altamar.

En cas que alguna disposició d’aquestes Condicions fos considerada il·legal, invàlida o no executable per part de l’Autoritat competent, serà modificada de manera que es pugui interpretar com a executable i efectiva de la forma més propera possible a la intenció original de la disposició.

La no exigència del compliment estricte d’algun dels termes d’aquestes Condicions no suposa ni pot interpretar-se com una renúncia, per part d’Altamar, a exigir en el futur el seu compliment en els seus estrictes termes.

La declaració de nul·litat d’alguna o algunes de les clàusules establertes en aquestes Condicions Generals de Contractació per part de l’Autoritat competent no perjudicarà la validesa de les restants.

Si la substitució esdevingués impossible i la clàusula fos essencial per a les Condicions Generals de Contractació, segons la part perjudicada per la seva eliminació, aquesta podrà optar per la resolució de les Condicions.

13. Legislació i fur

Les relacions entre Altamar i els Contractants es regeixen per la legislació i jurisdicció espanyoles.

Com a regla general, per a la resolució de conflictes relatius a les Condicions Generals de Contractació, Altamar i el Contractant, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la residència habitual del Contractant. No obstant, en el cas que el Contractant tingui el seu domicili fora d’Espanya, Altamar i el Contractant se sotmeten, amb renúncia expressa…… la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

EEn caso de que el contrato se haya celebrado entre Altamar y una empresa o profesional, se someterán, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a la jurisdicción que corresponda conforme a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

Annex

Model de formulari de disistiment

(Només ha d’omplir i enviar aquest formulari si desitja desistir el contracte)

A l’atenció d’Editorial Altamar S.L. amb domicili a Sant Feliu de Llobregat 08980, Laureà Miró 375, Nau 7, Barcelona, amb adreça de correu electrònica editorial@altamar.es :

Per la present, li comunico que desisteixo del meu contracte de venda de la comanda rebuda (inserir fitxa de recepció de la comanda)

Nom i cognoms: ______________________________

Domicili: _______________________________________

Data: __/__/____

Firma: ________________

Inici

Imprimir Document

COMUNICACIONS COMERCIALS

Les nostres comunicacions son de caràcter professional i informatiu per això és recomenable que els professor deixin marcada la casella de les comunicacions.

Inici

Imprimir Document